0800 777 88[email protected]Çdo ditë jave: 08:00-18:00; E Shtunë dhe E Diele: 09:00-17:00
Thirr PA PAGESË! : 038777888
Na dërgo email
Ose

Politika e privatësisë

POLITIKA E PRIVATËSISË

Monego sh.p.k. (këtej e tutje: “Monego”), është një institucion financiar jobankar i licensuar nga Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës që ofron produkte dhe shërbime të kredisë tek konsumatorët e saj.

Ne jemi vazhdimisht të përkushtuar që gjatë biznesit tonë të dhënat personale, të cilat i sigurojmë nga përdoruesit e uebfaqës tonë dhe nga konsumatorët tonë nëpërmjet formave të tjera të cilat do të shtjellohen më poshtë tonë, do të përpunohen, mbrohen dhe ruhen në përputhje të plotë me  ligjet dhe rregulloret përkatëse në fuqi.

Politika e Privatësisë së bashku me dokumentet e tjera të referuara në to (Politika e Privatësisë) është dokument që përcakton bazën dhe mënyrën se si Monego mbledhë, përpunon dhe ruan çdo të dhënë personale të përdoruesve të uebfaqës së internetit dhe konsumatorëve të kredive dhe shërbimeve të saj.

Ky dokument është përgatitur në bazë të Ligjit Nr. 06 / L -082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në tekstin e mëtejmë: “Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”) dhe shpjegon kërkesat ligjore dhe detyrimet tona lidhur me mbrojtjen e të dhënave tuaja personale.

Ju lutemi lexoni me kujdes tekstin në vijim për të kuptuar pikëpamjet dhe praktikat tona në lidhje me të dhënat tuaja personale dhe se si ne do t'i trajtojmë ato. Duke vizituar ueb faqen tonë www.monego.com (“ueb faqja jonë”), ose duke pasur një llogari në internet (online) me ne, duke aplikuar dhe nënshkruar kredinë e huasë, ju pranoni dhe jepni pëlqimin tuaj ndaj praktikave të përshkruara në këto Politika. Për qëllime të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, kontrolluesi i të dhënave në Monego është Bleron Havolli.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale

1.2 Ne mbledhim ruajmë dhe përpunojmë të dhënat tuaja personale vetëm nëse vlen një nga kriteret e mëposhtme:

 • nëse ju e keni dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja personale për një ose më shumë qëllime specifike;
 • nëse përpunimi është i nevojshëm për lidhjen e një kontrate në të cilën ju dhe Monego jeni palët kontraktuese ose në mënyrë që të ndërmerren hapa me kërkesën tuaj para se të hyhet në një kontratë;
 • nëse përpunimi është i nevojshëm për pajtueshmëri me detyrimin ligjor së cilës i nënshtrohet Monego;
 • nëse përpunimi është i nevojshëm për t’i mbrojtur interesat tuaja vitale ose të një personi tjetër fizik;
 • nëse përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një veprimi që bëhet për interes publik ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar që i është dhënë Monegos;
 • nëse përpunimi është i nevojshëm për qëllimet e interesave legjitime të ndjekura nga Monego ose nga një palë e tretë, përveç kur interesat e tilla mbizotërohen nga interesat ose të drejtat dhe liritë themelore të subjektit të të dhënave që kërkojnë mbrojtjen e të dhënave personale, në veçanti kur subjekti i të dhënave është fëmijë.

 

Parimet e përpunimit të të dhënave personale

 

2.1 Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale bazuar në parimet e përpunimit të të dhënave personale, siç parashihet me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, si në vijim:

 

 • Të dhënat personale përpunohen në mënyrë të paanshme, të ligjshme dhe transparente, pa e cenuar dinjitetin tuaj;
 • Të dhënat grumbullohen vetëm për qëllime të specifikuara, të qarta dhe të ligjshme dhe nuk përpunohen më tej në një mënyrë që nuk është në përputhje me ato qëllime;
 • Të dhënat personale duhet të jenë adekuate, relevante dhe të kufizuara në qëllimet për të cilat janë mbledhur ose përpunuar më tutje;
 • Të dhënat personale duhet të jenë të sakta dhe të mbahen të azhurnuara; ne do të ndërmarrim të gjithë hapat e arsyeshëm për të siguruar që të dhënat personale që janë të pasakta, duke pasur parasysh qëllimet për të cilat ato janë përpunuar, të fshihen ose korrigjohen pa vonesë;
 • Të dhënat personale mund të ruhen përderisa është e nevojshme për të arritur qëllimet për të cilat janë mbledhur ose proceduar më tutje. Pas arritjes së qëllimit të përpunimit, të dhënat personale duhet të fshihen, hiqen, shkatërrohen, bllokohen ose bëhen anonime, përveç nëse parashihet ndryshe në një ligj tjetër përkatës;
 • Të dhënat personale do të përpunohen në atë mënyrë që siguron sigurinë e duhur të të dhënave personale, duke përfshirë mbrojtjen kundër përpunimit të paautorizuar ose të paligjshëm dhe kundër humbjes aksidentale, shkatërrimit ose dëmtimit, duke përdorur masat e duhura teknike ose organizativ

 

Cilat të dhëna personale mbledhë dhe përpunon Monego?

 

3.1 Kur ofrojmë produkte dhe shërbime financiare, neve na nevojiten që të përdorim të dhëna të ndryshme personale, varësisht nga natyra e transaksionit, që përbëhet nga të dhënat personale si më poshtë (“të dhënat”) të cilat ju mund ti jepni vullnetarisht, duke plotësuar formularët e kredive në ueb faqen tonë ose duke korresponduar me ne nëpërmjet telefonit (monitorojmë dhe regjistrojmë thirrjet), e-mail, duke aplikuar përmes formularit në njërën prej degëve tona ose ndryshe. Më hollësisht, kjo përfshin informacionin që ju jepni kur regjistroheni për të përdorur ueb faqen tonë, kur të abonoheni për shërbimet tona, kryeni ndonjë transaksion ose përdorni llogarinë tonë në internet në çfarëdo mënyre, skanoni dokumente ose transmetoni të dhëna të tjera personale siç janë fotot, angazhoheni në ndonjë hulumtim të konsumatorëve apo të ngjashme, merrni pjesë në ndonjë bord diskutimi ose funksione të tjera të medias sociale në ueb faqen tonë, kur të na telefononi ose kur raportoni ndonjë problem me ueb faqen tone. Këto të dhëna përfshijnë si vijon:

 • Informatat personale (Emri dhe mbiemri: Numri personal i identifikimit, Data dhe vendi i lindjes, Kopja e dokumenteve personale të identifikimit, Shtetësia, Gjinia, Statusi martesor etj.)
 • Informatat kontaktuese (adresa e emailit, numrat e telefonit, adresa e banimit, etj.)
 • Informatat financiare (statusi i punësimit; të ardhurat mujore dhe të tjera; borxhi dhe/ose historia kreditore; 
 • Informatat në lidhje me arsimimin, profesionin dhe punën ose informatat e biznesit
 • Informatat rreth shërbimeve dhe produkteve që ne ju ofrojmë.
 • Informata teknike – shih me poshtë Paragrafin “Përdorimi i Cookies” (të dhëna që ueb faqet depozitojnë në kompjuterin tuaj);
 • Statusi personal politik.

3.2 Informatat duke përfshirë të dhënat personale të cilat u takojnë klientëve tonë nuk u jepen në asnjë mënyrë apo formë palëve të treta pa pajtimin e klientëve, përpos në rastet kur autoritetet ligjore ose rregullative kërkojnë qasje në këto informata në pajtim me legjislacionin përkatës.  Sidoqoftë, Monego mund të jetë e detyruar që të shkëmbejë informata me disa palë të treta edhe pa miratimin tuaj kur kjo parashihet me ligj.

3.4 Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave përcakton “Të dhënat e ndjeshme”, si të dhënat në lidhje me origjinën racore ose etnike, mendimet politike, anëtarësimin në sindikata, besimet fetare ose filozofike, të dhënat mbi të kaluarën kriminale, si dhe të dhënat e tjera që lidhen me shëndetin fizik ose mendor, jetën seksuale. Nëse kemi pëlqimin tuaj shprehimisht, ne mund të përdorim edhe disa nga të dhënat tuaja të ndjeshme, varësisht nga natyra e kërkesës suaj, e cila duhet të kufizohet vetëm për produktet dhe shërbimet tona. Ne mund të kemi të drejtë të përdorim të dhëna të tjera personale nëse është e nevojshme, me qëllim që t'ju ofrojmë ndonjë produkt ose shërbim tjetër specifik.

3.5 Në rast të aplikimit për shërbimet tona kreditore, ne mund të pranojmë informacion mbi historinë tuaj të kredive nga Regjistri i Kredive për të vlerësuar aftësinë tuaj kreditore, vetëm pas dhënies së pëlqimit tuaj shprehimisht.

Si i përdorim të dhënat e mbledhura?

4.1 Të dhënat tuaja personale përdoren për arsye të ndryshme, duke përfshirë, por jo kufizuar si më poshtë:

 • për të verifikuar identitetin tuaj;
 • për hapjen e llogarisë;
 • për kryerjen e shërbimeve të pagesave;
 • për lëshimin e produkteve të ndryshme kreditore;
 • për shërbimet e përkujdesjes ndaj klientit;
 • për të vlerësuar aftësinë tuaj kreditore duke përdorur informacionin që na keni ofruar
 • për qëllime të menaxhimit të riskut kreditor;
 • për qëllime marketing, për t’iu dërguar oferta promocionale të shërbimeve tona;
 • për caktimin e tarifave dhe çmimeve për produktet dhe shërbimet tona;
 • për kthimin e borxheve;
 • për mbrojtjen e juve dhe Monego kundër mashtrimit;
 • për t’i përmbushur kërkesat ligjore.

4.2 Kjo fushë e përdorimit të të dhënave tuaja personale mund të zgjerohet kohë pas kohe, në varësi të shërbimeve të ofruara nga Monego, në përputhje me ligjet dhe rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe ligjet e tjera relevante në fuqi.

4.3 Me pëlqimin tuaj të dhënë shprehimisht, ne mund të pranojmë të dhënat e juaja nga palët e treta, në mënyrë që t’iu informojmë juve rreth shërbimeve dhe produkteve që ne mund të ju ofrojmë. Me refuzimin e dhënies së pëlqimit në fjalë, nuk do të lejohet shpërndarja e të dhënave personale tuaja nga palët e treta tek ne për produktet ose shërbimet në fjalë.

Periudha e ruajtes së të dhënave personale

5.1 Monego do t'i ruajë të dhënat tuaja personale në një mjedis të sigurt dhe të mbrojtur për aq kohë sa është e nevojshme për ta përmbushur arsyen për mbledhjen e të dhënave në radhë të parë ose për aq kohë sa është paraparë me ligj.

Ku i ruajmë të dhënat e mbledhura?

6.1 Ne përpunojmë të dhënat dhe i ruajmë ato në serverët e menaxhuar nga ofruesi ynë i shërbimeve të hosting. Ata serverë janë të vendosur në një numër të qendrave të të dhënave të sigurta në Bashkimin Evropian, ose në juridiksione të tjera që sigurojnë një nivel adekuat të mbrojtjes, siç kërkohet nga Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave (“Vendet e Ruajtjes”).

6.2 Ne mund t'i shkëmbejmë të dhënat tuaja personale me palë të treta të cilat ofrojnë shërbime mbështetëse për ne siç janë:

 • ofruesit e shërbimeve të 'hosting',
 • partnerët e biznesit, furnizuesit dhe kompanitë nënkontraktuese, organizatat ose individët, për implementimin e ndonjë kontrate që kemi lidhur me ta ose juve;
 • me analitikët dhe ofruesit e motorëve të kërkimit që na ndihmojnë në përmirësimin dhe optimizimin e ueb faqes sonë (p.sh. vetëm informatat teknike);
 • agjencitë e referencave të kredive dhe agjencitë për parandalimin e mashtrimit (nëse keni pranuar formën e financimit nga ne, ne do t'i ndajmë të dhënat tuaja me regjistrin e kredive të Bankës Qendrore të Kosovës, sipas rregullave në fuqi);
 • nëse ne jemi të obliguar për të zbuluar ose ndarë të dhënat tuaja personale në mënyrë që të përmbushim cilindo detyrim ligjor, ose në mënyrë që të zbatojmë ose aplikojmë cilëndo marrëveshje me ju ose furnizuesit tanë, për të mbrojtur të drejtat, pronën, ose sigurinë tonë dhe sigurinë e klientëve tanë, apo të tjerëve, duke përfshirë rregullat e aplikueshme kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

6.3 Në të gjitha këto raste, Monego do të sigurojë që një transferim i tillë të bëhet në përputhje me ligjin në fuqi, dhe për të cilin do të nënshkruhet një marrëveshje e veçantë lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale me këta ofrues të shërbimeve. Kjo në mnëyrë që që të drejtat personale tuaja të mos keqpërdoren por ndaj tyre të sigurohet mbrojtje e madhe.

6.4 Me rastin e përmbushjes së qëllimit të përpunimit, të dhënat personale asgjësohen, fshihen, shkatërrohen, bllokohen ose bëhen anonime, përveç nëse është paraparë ndryshe me Ligjin përkatës për Arkivat Shtetërore ose me ndonjë ligj tjetër përkatës.

6.5 Në rrethana të jashtëzakonshme, të dhënat personale mund të transferohen në vende të treta jashtë Vendeve të Ruajtjes, por në çdo rast ky transferim do të mund të kryhet vetëm mbi bazën e një miratimi paraprak nga Autoritetet Kosovare sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

6.6 Përderisa gjasat janë të vogla, por ne mund të dëshirojmë në një të ardhme që të shesim ose bashkojmë biznesin tonë ose t'i transferojmë aksionet e tij tek një partner potencial. Nëse ndodh kështu, ne mund t'i zbulojmë informatat tuaja personale tek partneri potencial dhe këshilltarët e tij nëse ata pranojnë që ti mbajnë ato konfidenciale dhe ti përdorin ato vetëm për të shqyrtuar dhe / ose për të negociuar një transaksion të mundshëm.

Si i ruajmë/mbrojmë të dhënat e mbledhura?

7.1 Hapësirat e serverëve tanë janë të një sigurie të lartë dhe qasja e personelit është shumë e kufizuar. Çdo e dhënë do të enkriptohet në momentin e regjistrimit.

7.2 Nëse të dhënat ruhen jashtë Vendeve të Ruajtjes, ne do të sigurohemi që të aplikohen masa mbrojtëse të përshtatshme përpara se informacioni personal të transferohet jashtë Vendeve të Ruajtjes dhe ne do të ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këto politika të privatësisë.

7.3 Ne do të sigurojmë që çdo person, qoftë stafi ynë, ose stafi i ofruesit tonë të shërbimeve hosting, që ka qasje në të Dhënat Personale, ti qaset këtyre të dhënave sipas kushteve strikte të konfidencialitetit.

7.4 Aty ku ju kemi ofruar (ose ku ju keni zgjedhur) një fjalëkalim dhe / ose të dhëna të tjera të qasjes, të cilat ju mundësojnë të keni qasje në llogarinë tuaj në internet ose pjesë të caktuara të ueb faqes sonë, ju jeni përgjegjës për ruajtjen e këtij fjalëkalimi dhe / ose të dhënave të tjera konfedenciale të qasjes. Ne kërkojmë nga ju që mos ta ndani fjalëkalimin dhe / ose të dhënat e tjera të qasjes me askënd, përfshirë edhe anëtarët e familjes suaj. Nëse ju e ndani fjalëkalimin dhe / ose të dhënat e tjera të qasjes me dikë tjetër, ju e bëni këtë në përgjegjësinë tuaj, pasi që kur një përdorues qaset në llogarinë e tij/saj me të dhënat e tilla elektronike të identifikimit, çdo informacion ose transaksion i kryer përmes llogarisë në internet ose ueb faqen tonë, do të konsiderohet si ligjshëm dhe i kryer nga ju drejtpërsëdrejti, për çfarëdo qëllimi.

7.5 Ne i instalojmë Certifikatat SSL në serverët tanë të internetit. Kur ju transmetoni të dhëna në ueb faqen tonë, krijohet një sesion i sigurt me shfletuesit (broësers) dhe protokolli i aplikacionit (i njohur edhe si HTTP) do të ndryshojë në HTTPs, ku 'S' qëndron për 'i sigurt'.

7.6 Edhe pse ne do të bëjmë më të mirën për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, fatkeqësisht, pavarësisht nga masat e lartcekura mbrojtëse, transmetimi i informacionit nëpërmjet internetit nuk mund të garantohet 100% në nivelin e sigurt dhe ne nuk mund të garantojmë sigurinë e të dhënave tuaja të transmetuara, sidomos nëse pajisja juaj është e infektuar me viruse ose softuerë të tjerë qëllimkeq.

7.7 Sapo të kemi marrë informacionin tuaj, ne do të përdorim procedura strikte dhe veçori të sigurisë për të parandaluar qasjen e paautorizuar.

7.8 Ju do të njoftoheni nëse të dhënat tuaja janë kompromentuar për shkak të shkeljes së sigurisë.

Të dhënat personale dhe fëmijët

8.1 Shërbimet e uebsajtit tonë nuk janë dizajnuar për fëmijët. Krahas kësaj, ne nuk i mbledhim qëllimisht të dhënat e fëmijëve përmes asnjërës prej uebsajtave tonë, përpos nëse kjo lejohet dhe/ose kërkohet me ligj.

Ndryshimi i Politikës sonë për Privatësinë

9.1 Monego rezervon të drejtën e saj për ta ndryshuar këtë Politikë të Privatësisë në mënyrë që ajo të përputhet me versionin më të fundit të ligjit për mbrojtjen e të dhënave, pa u dhënë ndonjë lajmërim paraprak konsumatorëve ose vizitorëve tanë. Deklarojmë se një rishikim i tillë i njoftimit tonë të privatësisë do të shpallet në uebsajtin tonë sa më shpejt që të jetë e mundur. Ky njoftim është ndryshuar herën e fundit më 17.05.2019

Përdorimi i cookies (të dhënat që ueb faqet depozitojnë në pajisjen tuaj)

10.1 Kur e vizitoni www.monego.com , ju i pranoni cookie-të e nevojshëm për ta përdorur uebsajtin tonë në pajisjet e juaja.

10.2 Ne mund të përdorim cookies për të mbledhur informacione teknike për të dhënat e caktuara statistikore dhe përdorim të shërbimit në ueb faqen tonë. Informacioni i mbledhur teknik mund të përfshijë adresën e protokollit [ internetit (IP) që përdoret për të lidhur kompjuterin ose pajisjen tuaj në Internet, informacionin tuaj të qasjes (identifikimit), llojin dhe versionin e shfletuesit, vendosjen e zonës së kohës, llojet dhe versionet e lidhjes së shfletuesit (broëser), sistemin operativ dhe platformën etj.

10.3 Në çdo rast, informacioni i përmendur nuk duhet të përmbajë informacion personal identifikues.

10.4 Ne mund të mbledhim informacione për përdorimin tuaj të përditshëm në internet. Shfletuesi juaj ka mundësi ti refuzojë cookies. Në këtë rast, ju mund të mos mund t'i përdorni disa fusha të www.monego.com. Informata të mëtejshme mbi cookies mund të gjenden në seksionin e Politikave të Cookies. Monego mund ta ndryshojë këtë Politikë të Cookies nëse e konsideron të nevojshëm. Në rastet kur ndryshohet Politika e Cookies, ajo do të hyjë në fuqi që nga data e përditësimit e cila gjendet në uebsajtin tonë.  Ne ju rekomandojmë që ta analizoni Politikën e Cookies kohë pas kohe dhe të informoheni për përdorimin e cookies.

Vegzat e ueb faqeve të palëve të treta

11.1 Ueb faqja jonë mund të përfshijë vegza të ueb faqeve të palëve të treta. Këto ueb faqe kanë përdorimin dhe rregullat e tyre të mbrojtjes së të dhënave personale, të cilat ju i pranoni kur vizitoni ueb faqen përkatëse. Ne nuk jemi përgjegjës dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për ueb faqet e palëve të treta.

Të drejta e juaja si titullarë të të dhënave personale

12.1 Ju keni të drejtë ta merrni nga Monego konfirmimin se a janë duke u përpunuar të dhënat tuaja personale apo jo, dhe nëse po, qasjen në të dhënat personale dhe informatat e mëposhtme; qëllimet e përpunimit; kategoritë e të dhënave personale në fjalë; përfituesit ose kategoritë e pranuesve të cilëve u janë zbuluar ose do t’u zbulohen të dhënat personale, në veçanti pranuesit në vendet e treta ose organizatat ndërkombëtare; ku është e mundur, periudhën e paraparë për të cilën do të ruhen të dhënat personale ose, nëse nuk është e mundur, kriteret e përdorura për ta përcaktuar atë periudhë.

12.2 Ju keni të drejtë ta merrni nga Monego korrigjimin e të dhënave personale të pasakta në lidhje me ju. Kjo do të thotë që ju keni të drejtë t’i plotësoni të dhënat personale të paplota, duke përfshirë edhe përmes dhënies së një deklarate plotësuese. Ju gjithashtu keni të drejtë ta merrni nga Monego fshirjen e të dhënave tuaja personale, nëse nuk ka bazë ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja personale ose baza ligjore ka pushuar së ekzistuari.

12.3 Ju keni të drejtë ta merrni nga Monego kufizimin e përpunimit nëse vlen një nga kriteret e mëposhtme: saktësia e të dhënave personale kontestohet nga ju, për një periudhë që i mundëson Monegos ta verifikojë saktësinë e të dhënave personale; përpunimi është i paligjshëm dhe ju e kundërshtoni fshirjen e të dhënave personale dhe në vend të kësaj kërkoni kufizimin e përdorimit të tyre; Monego nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllime të përpunimit, por ato i kërkoni ju për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e ankesave ligjore; ju keni kundërshtuar përpunimin në bazë të verifikimit në pritje nëse bazat legjitime të Monegos mbizotërojnë ndaj bazës suaj ligjore.

12.4 Në disa raste, ju keni të drejtë të kundërshtoni, në bazë të situatës suaj të veçantë, në çdo kohë, përpunimin e të dhënave tuaja personale. Në këtë rast, Monego nuk do t’i përpunojë më të dhënat personale përveç nëse Monego demonstron bazë bindëse ligjore për përpunimin e tyre që mbizotëron ndaj interesave, të drejtave dhe lirive, ose për ndërtimin, ushtrimin ose mbrojtjen e ankesave ligjore.

12.5 Kur të dhënat personale përpunohen për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, ju keni të drejtë ta kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave tuaja personale për marketingun e tillë, që përfshin profilizimin në masën që lidhet me marketingun e tillë të drejtpërdrejtë. Ku ju e kundërshtoni përpunimin për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë (duke e dërguar shqetësimin tuaj nëpërmjet adresës së postës elektronike: [email protected], dhe/ose duke e vizituar një nga Degët tona), të dhënat personale më nuk do të përpunohen për atë qëllim.

12.6 Ju do të keni të drejtë të mos i nënshtroheni vendimit të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar, duke përfshirë edhe profilizimin, i cili prodhon efekte ligjore në lidhje me juve ose në mënyrë të ngjashme ndikon dukshëm në ju. Megjithatë, kjo e drejtë nuk zbatohet nëse vendimi: është i nevojshëm për lidhjen ose kryerjen e një kontrate ndërmjet juve dhe Monegos; është i autorizuar me një ligj specifik të cilit i nënshtrohet Monego dhe i cili gjithashtu i përcakton masat e përshtatshme për t’i mbrojtur të drejtat dhe liritë tuaja dhe interesat legjitime; ose bazohet në pëlqimin tuaj të shprehur.

12.7 Ju keni të drejtë ta tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Megjithatë, tërheqja e pëlqimit nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e përpunimit të bazuar në pëlqimin para tërheqjes së tij. Tërheqja bëhet në të njëjtën mënyrë si dhënia e pëlqimit.

12.8 Pa paragjykuar mjete të tjera administrative ose gjyqësore të mbrojtjes, ju keni të drejtë ta parashtroni një ankesë te Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, nëse pretendoni se përpunimi i të dhënave tuaja personale e shkel ligjin për mbrojtjen e të dhënave.

 

Informatat për institucionin (kontrolluesin e të dhënave personale)

 

Monego sh.p.k.

 

Adresa: Rr. Nazim Gafurri, nr. 31, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Telefoni: +383 38 777 888 dhe E-mail: [email protected]

 

Autoritetet e autorizuara

 

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Adresa: Rruga Garibaldi, Nr.33, 10000, Prishtinë, Kosovë

Telefoni: +381 38 222 055

Fax: +381 38 243 763

Ueb faqja: https://www.bqk-kos.org/

 

Agjencia për Informim dhe Privatësi

Adresa: Rruga Luan Haradinaj, 10000, Prishtinë, Kosovë

Telefoni: +381 38 200 629

Ueb faqja: http://www.amdp-rks.org/

 

Data: 21.05.2019

.