0800 777 88info@monego.comÇdo ditë jave: 08:00-20:00; E Shtunë dhe E Diele: 10:00-18:00

Njoftim për tender: “Reklamimi në billboard”

 

NR.REF. 011/2019

NJOFTIM PËR KONTRATË
(SHËRBIM) - PROCEDURË E HAPUR

 

Monego Shpk i fton të gjitha kompanitë e interesuara të cilat operojnë në tregun e Kosovës të paraqesin ofertat e tyre për “Reklamimi në billboard” për të gjitha qytetet e Republikës së Kosovës”.

 

I.                    LËNDA E KONTRATËS

Lloji i prokurimit

Shërbim

Vendi i realizimit

Monego Shpk

Emërtimi i Kontratës

NR.Ref. 011/2019
“Reklamimi në billboard” për të gjitha qytetet e Republikës së Kosovës – Për Monego Shpk

 

 

II. KUSHTET PËR PJESËMARRJE

KËRKESA PROFESIONALE

Kompania ofertuese duhet të bashkangjes kopjen e Licencës së operimit të lëshuar nga Autoriteti kompetent në Kosovë.

Kompania ofertuese duhet të bashkangjes kopjen e Çertifikatës së Biznesit, Çertifikatën e TVSH-së, Dëshmi të pronësisë.

Dëshmi nga Administrata Tatimore e Kosovës se ofertuesi në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit.

KËRKESA TEKNIKE

Kompania ofertuese duhet të bashkangjes dëshmi/referencë që ka përfunduar me sukses të paktën tri bashkëpunime të natyrës së ngjashme.

Oferta dorëzohet në formë të zarfit të mbyllur ku duhet të jenë të bashkangjitura të gjitha dokumentet e cekura në kushtet profesionale dhe teknike për pjesëmarrje,  deri me dt. 17.05.2019 ora 14:00 Zyret Qendrore Monego Shpk; Rr. Nazim Gafurri; Nr.31; 10.000; Prishtinë.

KUSHTET ADMINISTRATIVE

Kërkesa për dosje të tenderit: afati i fundit për kërkesë dt.15.05.2019 ora 14:00 me email në adresën admin@monego.com

 

Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 40 ditë nga dita e hapjes

Ofertat hapen me dt.17.05.2019 në ora 14:30Zyret Qendrore Monego Shpk; Rr. Nazim Gafurri; Nr.31; 10.000; Prishtinë

 

 

III.                Kriteret për dhënjen e kontratës

Çmimi

50%

Lokacioni

30%

Referencat

20%

 

 

IV.                Informata Plotësuese

Adresa

Nazim Gafurri; Nr.31;10,000; Prishtinë

Departamenti Kontaktues

Departamenti i Administratës

E-mail

admin@monego.com

 

 

.