0800 777 88info@monego.comÇdo ditë jave: 08:00-20:00; E Shtunë dhe E Diele: 10:00-18:00

Çmimorja e kredive

Produkti Kredi me Një Këst*
 Kredi me Këste
Shuma e Kredisë
nga 20 deri në 300 Euro nga 20 deri në 1000 Euro
Afati i Kredisë
7 ditë
14 ditë
30 ditë
3 muaj
6 muaj
12 muaj
Norma e Interesit %

 0%

*kredia e parë falas - pa interes

10% për 12 muaj / 0.83% për muaj

(Kalkulohet nga principali)

Komisioni për lëshimin e kredisë

7 ditë – 6%
14 ditë – 9%
30 ditë – 13%

*kredia e parë falas - pa komision

3 muaj - 18%
6 muaj - 25%
12 muaj - 32%

Komisioni i administrimit të kredisë (mujore)  

3 muaj - 1.7%
6 muaj - 2.3%
12 muaj - 2.55%

Komisioni për Lëshimin e Kredisë me para në Dorë

3%

*kredia e parë falas - pa komision

3%

*komisioni për kesh është opcional

Komisioni për Transferta Bankare
 0%  0%
Komisioni për Shtyrje Pagese

7 ditë – 6%
14 ditë – 9%
30 ditë – 13%

(Kalkulohet nga principali)

3 muaj - 13%
6 muaj - 10%
9 muaj - 8%
12 muaj - 6%

(Kalkulohet nga principali i mbetur)

Komisioni për disbursim të parave shtesë

7 ditë – 6%
14 ditë – 9%
30 ditë – 13%

3 muaj - 18%
6 muaj - 25%
12 muaj - 32%

Komisioni për Pagesë të Vonuar
 0.5% në ditë mbi vlerën e prapambetur të principalit

 1.5% në ditë mbi vlerën e prapambetur të principalit

*Shenim: nga data 11.01.2019

Letra Njoftuese (I)

Letra Paralajmëruese (II)

Letra e Mbylljes (III)

5 Euro

8 Euro

10 Euro

5 Euro

8 Euro

10 Euro 

Komisioni për parapagimin e kredisë 0.5% e pjesës së mbetur e principalit

0.5% e pjesës së mbetur e principalit

Vërejtje: Të gjitha kushtet dhe afatet e specifikuara në Kushtet Specifike të Huasë si dhe Marrëveshjen e Kredisë do të aplikohen edhe për Kreditë e dhëna me 0% interes. Sidoqoftë, në rast se Kredimarrësi nuk paguan shumën e plotë të kryegjësë brenda afatit prej 3 (tre) ditësh nga data e afatit të pagesës për kryegjënë, atëherë do të aplikohet norma e interesit të rregullt mbi shumën e kryegjësë dhe të gjitha komisionet tjera të përcaktuara konform Listës së Çmimeve të Huadhënësit e cila është pjesë e kësaj Marrëveshje. Marrëveshja e Kredisë (15, Nëntor 2018)

.