0800 777 88[email protected]Çdo ditë jave: 08:00-20:00; E Shtunë dhe E Diele: 10:00-18:00
Thirr PA PAGESË! : 038777888
Na dërgo email
Ose

Çmimorja e kredive

Produkti Kredi me Një Këst*
 Kredi me Këste
Shuma e Kredisë
nga 20 deri në 400 Euro nga 20 deri në 1200 Euro
Afati i Kredisë

30 ditë

3 muaj
6 muaj

9 muaj
12 muaj

18 muaj

24 muaj

Norma e Interesit %

 0%

*kredia e parë falas - pa interes

0.0276667 % për dite

(Kalkulohet nga principali)

Komisioni për lëshimin e kredisë

30 ditë – 5%

*kredia e parë falas - pa komision

3 muaj - 15%
6 muaj - 22%

9 muaj - 24%
12 muaj - 25%

18 muaj - 28%

24 muaj - 29%

Komisioni i administrimit të kredisë (mujore)  

3 muaj - 1.20%
6 muaj - 1.60%

9 muaj - 1.70%
12 muaj - 1.80%

18 muaj - 2.00%

24 muaj - 2.00%

Komisioni për Lëshimin e Kredisë me para në Dorë

5%

*kredia e parë falas - pa komision

5%

*komisioni për kesh është opcional

Komisioni për Lëshimin e menjehershem te kredise

5%

*kredia e parë falas - pa komision

5%

*Komision opcional

Komisioni për Transferta Bankare
 0%  0%
Komisioni për Shtyrje Pagese

7 ditë – 7%
14 ditë – 10%
30 ditë – 15%

(Kalkulohet nga principali)

3 muaj - 13%
6 muaj - 11%
9 muaj - 8.5%
12 muaj - 7%

18 muaj - 6.3%

24 muaj - 6%

(Kalkulohet nga principali i mbetur)

Komisioni për disbursim të parave shtesë

7 ditë - 1.1%

14 ditë – 2.3%
30 ditë – 5%

Më shumë informacione

3 muaj - 15%
6 muaj - 22%

9 muaj - 25%
12 muaj - 27%

18 muaj - 28%

24 muaj - 29%

Komisioni për Pagesë të Vonuar

0.0328% në ditë mbi vlerën e prapambetur të principalit

*Shenim: nga data 13.09.2019

0.0328% në ditë mbi vlerën e prapambetur të principalit

*Shenim: nga data 13.09.2019

Letra Njoftuese (I)

Letra Paralajmëruese (II)

Letra e Mbylljes (III)

5 Euro

8 Euro

10 Euro

5 Euro

8 Euro

10 Euro 

Komisioni për parapagimin e kredisë  

0.5% e pjesës së mbetur e principalit

Vërejtje: Të gjitha kushtet dhe afatet e specifikuara në Kushtet Specifike të Huasë si dhe Marrëveshjen e Kredisë do të aplikohen edhe për Kreditë e dhëna me 0% interes. Sidoqoftë, në rast se Kredimarrësi nuk paguan shumën e plotë të kryegjësë brenda afatit prej 3 (tre) ditësh nga data e afatit të pagesës për kryegjënë, atëherë do të aplikohet norma e interesit të rregullt mbi shumën e kryegjësë dhe të gjitha komisionet tjera të përcaktuara konform Listës së Çmimeve të Huadhënësit e cila është pjesë e kësaj Marrëveshje. Marreveshja e kredise (Versioni i fundit)

.